Verslag supporters advies raad D.D. 17 april 2013

Aanwezigen: Theo Janssen, Marianne van den Adel, Wilberd Geurts, Piet-Hein Simons, Ed Vervoort, Ad van Varik, Luuk de Wit, Ramon Peeters, Sjors van Laarhoven, Hans Soentjens.

Afwezig: Danny Steeghs (z.k.), Martijn Donselaar (m.k.), Lejos Schouwenberg (m.k.), Hans Huys (m.k.), Marco Bogers (m.k.).

– Het verslag van de vorige vergadering op 5 maart 2013 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
· Er wordt allereerst uitvoerig gediscussieerd over het verloop van het huidige seizoen tot nu toe en de tegenvallende resultaten. In uitwedstrijden wordt dit seizoen weliswaar aanmerkelijk beter gespeeld dan voorgaande seizoenen, maar het vertoonde spel en behaalde resultaten in met name de thuiswedstrijden zijn ronduit slecht te noemen.

Aangezien het overgrote deel van de supporters en sponsors VVV-Venlo alleen bij thuiswedstrijden aanwezig is, overheerst een zeer ontevreden gevoel en is er veel onbegrip over de opstelling, de speelwijze, de passie van de spelers en het wisselbeleid. Toch kunnen we onze doelstelling (wederom handhaven in de eredivisie) nog steeds op eigen kracht behalen. De ambitie om dat te doen zonder het spelen van playoffs lijkt niet meer haalbaar. Het is van groot belang dat we ons goed voorbereiden op de te spelen playoffs tegen de clubs uit de Jupiler Leaque. Dat kan het beste door in de resterende wedstrijden van de reguliere competitie weer resultaten te behalen. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig. Door het vertoonde spel en inzet kunnen met name de spelers ervoor zorgen dat de toeschouwers achter het elftal gaan staan en kunnen we samen voor de ommekeer zorgen. Alleen op deze wijze wordt iedereen weer trots op de geleverde prestatie en kunnen we het behoud van het eredivisieschap gaan vieren. Dat dit dan voor het vijfde opeenvolgende seizoen wordt maakt de prestatie uitzonderlijk want dat is voor VVV-Venlo meer dan 50 jaar geleden! Verder kwam aan de orde dat open en tijdige communicatie van groot belang is. Ook een discussie tussen supporters en vertegenwoordigers van de club kan hier een bijdrage in leveren. We gaan aan het begin van volgend seizoen een dergelijke bijeenkomst organiseren (actie: HS).

· De concept-functiebeschrijving van de supporterscoördinator wordt besproken. Theo Janssen geeft een toelichting op enkele onderdelen. De coördinatie van de sfeeracties ligt vooralsnog bij de fanclub en Sjors van Laarhoven neemt dit namens de fanclub op zich. Daarnaast behartigt de supporterscoördinator ook de belangen van de supporter in de commissie stadionverboden. Theo vertelt dat er momenteel ook nagedacht wordt over de inzet van alternatieve straffen. Luuk de Wit vindt dat er te snel een stadionverbod gegeven zeker bij kleinere vergrijpen. Volgens hem wordt er te weinig rekening gehouden met het feit waarom mensen supporter zijn. Ad van Varik is dit met hem oneens. Binnen VVV-Venlo zijn ‘slechts’ 3 stadionverboden van kracht. VVV-Venlo is bij het uitvaardigen van stadionverboden gebonden aan de richtlijnen van de KNVB. Het niet naleven daarvan levert de club een boete op waardoor maatregelen genomen moeten worden. De supporters-coördinator ontvangt van VVV een kostenvergoeding.

· N.a.v. het verslag van 5 maart 2013 komen de volgende zaken aan de orde: o Mede naar aanleiding van het recente artikel in Voetbal International wordt even stil gestaan bij de ontwikkeling van het Evenementen Center Venlo (ECV). Bestuur en directie staan onverkort achter de ontwikkeling van het ECV. De ruis is ontstaan omdat, nu de realisatie van het ECV helaas langer op zich laat wachten, een aantal noodzakelijke kwalitatieve verbeteringen voor supporters en sponsoren moeten worden uitgevoerd in Seacon Stadion de Koel, passend bij het beperkte budget. De directie beraadt zich daarover;

o Directie vraagt om een advies van de SAR inzake de prijsstelling van de kaartjes bij het eventueel spelen van playoffs. We moeten ervoor zorgen dat iedereen achter het team gaat staan en dat kan het beste met een vol stadion. Gelet op het teleur-stellende seizoen tot nu toe en het feit dat het het derde jaar op rij is, is het unanieme advies vanuit de SAR om de seizoenkaarthouders als meest trouwe supporters gratis toegang te geven tot deze wedstrijden. Ook de losse kaarten moeten gunstig geprijsd zijn, bij voorkeur in de vorm van een passe-partout. De directie beraadt zich over deze adviezen (actie: HS);

o De muziekkeuze voor aanvang van de wedstrijd is inmiddels aangepast. Er is echter te weinig volume. Volgens Hans Soentjens stuit dit op bezwaren van beveiliging (omdat portofoons niet meer hoorbaar zijn) en Eredivisie Live. Daarnaast is de huidige installatie onvoldoende toegerust. Er wordt gekeken naar mogelijke oplossingen (actie: HS); o Inzake de O-tribune heeft een werkgroep enkele suggesties geformuleerd:

-Aantrekkelijkere prijs voor scc;
-Navraag KNVB over voorwaarden losse kaartverkoop;
-Benaderen van afvallers laatste seizoenen met evt. speciaal actietarief;
-Verplaatsen van kinderkorting naar andere tribune, indien noodzakelijk via groeimodel (bv eerst nog kinderkorting op apart kindersfeervak O1);
-Speciale actie voor huidige scc als ze nieuwe scc-houder aandragen;
-Leeftijdsgrens instellen 14+ of 16+; -Aparte ruimte O5 (tegen wand O4) voor vlaggers. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde suggesties en de directie bekijkt de mogelijkheden (actie: HS). · Tijdens de rondvraag kwamen de volgende zaken aan de orde:
o Open Dag: deze staat gepland op 20 juli 2013. Suggesties voor de organisatie daarvan graag doorgeven aan Theo Janssen, supporterscoördinator.

o Sfeeractie: de geplande sfeeractie tijdens VVV-PEC Zwolle is voor een deel mislukt. Dit heeft voor irritatie gezorgd. Na discussie wordt geconcludeerd dat tijdig overleg, goede communicatie en het nakomen van gemaakte afspraken essentieel zijn om dit succesvol te laten verlopen. Streven is te komen tot een seizoensplanning waarbij geprobeerd wordt ook voor de aankomende playoffs nog iets te regelen.

o Doeken: Luuk de Wit vraagt of er een mogelijkheid is om de sfeerdoeken te laten drogen in het stadion. Dit is geen probleem (actie: LdW). · Volgende vergadering: dinsdag 21 mei 2013 aanvang 19.30 uur, spelershome Seacon Stadion – De Koel-.

Leave a Reply