Verslag supporters advies raad

VenlonarenGespreksthema’s Supporters Advies Raad d.d. 5 maart 2013.
Aanwezigen: Martijn Donselaar, Theo Janssen, Marianne van den Adel, Wilbert Geurts, Piet-Hein
Simons, Lejos Schouwenberg, Niek Hendriks, Ed Vervoort, Ad van Varik, Luuk de Wit
Ramon Peeters en Hans Soentjens.
Afwezig: Hans Huys (m.k.), Danny Steeghs (m.k.), Marco Bogers (m.k.)

• Elke BVO is verplicht een supporterscoördinator te hebben. Tot 1 januari 2013 was het vooral een “papieren” functie en werd deze taak uitgevoerd door Hans Huys, voorzitter van de Fanclub de Twellefde Man. De KNVB verwacht echter dat de supporterscoördinator meer betrokken wordt bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Ook de directie van VVV-Venlo is van mening dat de supporters een eigen stem moeten hebben in formele overleggen met b.v. collega-clubs. Tot op heden vertegenwoordigde veiligheidscoördinator Ad van Varik niet alleen de club maar ook de supporters.

Een onwenselijke situatie. Vandaar dat de supporterscoördinator meer werkzaamheden moet gaan verrichten. Hans Huys heeft aangegeven te weinig tijd hierin te kunnen steken. Na overleg met Hans Huys is vervolgens Theo Janssen door de directie gevraagd om supporterscoördinator te worden. Hij heeft toegezegd voor een periode tot 1 juli 2013. Daarna vindt er een evaluatie plaats. Voor de supporterscoördinator is een taakomschrijving beschikbaar. Op verzoek van de vergadering wordt deze op de agenda geplaatst van de volgende vergadering van de SAR.
• Vanuit de “groep VW” nemen Luuk de Wit en Ramon Peeters voortaan deel aan de vergadering van de SAR.
• N.a.v. het verslag van 4 december 2012 komen de volgende zaken aan de orde:
o Inzake de bij bezoek van uitwedstrijden te betalen fee van 1,50 eur voor administratieve handelingen wordt afgesproken dat deze niet meer door een supporter betaald hoeft te worden als VVV-Venlo de uitkaarten gratis ter beschikking krijgt.
o Inzake het beleid van A-B-C-wedstrijden wordt verder in gegaan op de kwalificatie B+ en B-; B+ neigt met enkele aanvullende maatregelen naar het beleid van een C-wedstrijd, B- neigt met het achterwege laten van enkele maatregelen naar het beleid van een A-wedstrijd; keuze + of – wordt bepaald in een overleg tussen vertegen-woordigers van gemeente, politie, officier van justitie en VVV-Venlo;
o Het probleem van de prijsstelling uitkaarten RKC-VVV-Venlo is inmiddels duidelijk en blijkt een eenmalig probleem. Feitelijk waren de kaarten twee weken voor de wedstrijd al gedrukt met een prijsstelling van 16 EUR, terwijl ze later slechts 9 EUR bleken te kosten. Dit kon toen niet meer hersteld worden. VVV-Venlo heeft aan alle clubs gevraagd de prijs op de kaart te vermelden die ze ook daadwerkelijk moeten kosten. Dat wordt nog niet door alle clubs gedaan.
o Inzake de ontwikkeling van het MFC geeft de directie aan dat de private investeerders in de loop van deze maand uitsluitsel hopen te krijgen van het College van B&W van de Gemeente Venlo over het ingediende (alternatieve) plan;
o Inzake de prijsstelling van de kaartjes bij het eventueel spelen van playoffs geeft de directie aan serieus onderzoek te doen naar een gunstige regeling voor supporters, waardoor we iets extra’s doen voor onze trouwste supporters en vaste klanten; ook wordt bekeken of voor losse kaartverkoop een interessant tarief kan worden gehanteerd;
o Inzake de O-tribune wordt een werkgroep samengesteld die gaat nadenken over de manier waarop de diverse supportersgroepen meer kunnen gaan samenwerken vanuit de O-tribune, waardoor deze tribune weer een sfeertribune wordt, zoals in het verleden ook de opzet was. Hoewel de laatste weken iets beter, constateren we met z’n allen dat de sfeer niet meer zo is als enkele jaren geleden. We moeten proberen de O-tribune weer vol te krijgen, met een geweldige sfeer waardoor het spelen naar de sfeertribune voor de spelers een extra stimulans kan betekenen. Er zijn een aantal suggesties die door de werkgroep worden meegenomen:
 andere indeling van de tribune waardoor er ook gevlagd kan worden;
 bij de indeling rekening houden met bepaalde leeftijdsgrenzen;
 gezinstribune/kinderkorting ergens anders situeren.
• Tijdens de rondvraag kwamen de volgende zaken aan de orde:
o Martijn Donselaar vraagt aandacht voor meer sfeeracties vanuit Fanclub de Twellefde Man; Theo Janssen geeft dit door aan Hans Huys;
o Ed Vervoort blijft het belangrijk vinden dat spelers het publiek proberen te enthousiasmeren tijdens de wedstrijden; dit wordt besproken met de spelersraad;
o Martijn Donselaar vraagt of het mogelijk is om de muziekkeuze tussen einde warming-up en begin wedstrijd te veranderen: dit wordt besproken met Lucas Bremmers;
o Wilberd Geurts vraagt of er voor de club nog consequenties zijn geweest n.a.v. het vuurwerkincident tegen Roda JC ? VVV-Venlo heeft naar het oordeel van de KNVB goed gehandeld en de melding is door de aanklager geseponeerd;
o Theo Janssen geeft aan dat er een presentatie aan de spelersgroep en technische staf gegeven is over de rol en waarde van de supportersvereniging.

• Volgende vergadering: woensdag 17 april 2013 aanvang 19.30 uur, spelershome Seacon Stadion de Koel.

Leave a Reply